GIỚI THIỆU

CÁN BỘ CHỦ CHỐT


Nguyễn Sinh Hiếu
Tổng Giám Đốc
hieuns@vnasia.vn
0906.56.04.05

Trần Đức Thọ
Giám Đốc Thi Công
thotd@vnasia.vn
0908.77.11.71